Friday, December 18, 2009

Pralaya - Doomsday - Two Latest Books in Kannada

19-12-2009 Suddigiduga Daily¥Àæ¼ÀAiÀÄ 2012 - £ÀA©PÉqÀĪÀªÀgÀÄAl®èªÉÇÃ!

PÀÈw : ¥Àæ¼ÀAiÀÄ 2012

¯ÉÃRPÀgÀÄ : ¥ÉÆæ. JZï. Dgï. gÁªÀÄPÀȵÀÚ gÁªï

¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ : ¨sÁgÀvÀ eÁÕ£À «eÁÕ£À ¸À«Äw, PÀ£ÁðlPÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. ¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ : 36 ¨É¯É : gÀÆ. 10-00

PÀÈw : 2012gÀ°è ¥Àæ¼ÀAiÀÄ ¸ÀA¨sÀªÀªÉÃ? ¨sÀÆ«Ä ¸ÀÄgÀQëvÀªÉÃ?

¯ÉÃRPÀgÀÄ : ²æÃPÁAvï «. §¯Áè¼ï

¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ : ¸À¥ÀÛVj ¥ÀæPÁ±À£À, ªÀÄ£ÀªÀwð¥ÉÃmÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. ¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ : 56 ¨É¯É : gÀÆ. 20-00

2012 gÀ°è ¥Àæ¼ÀAiÀÄ - AiÀÄÄUÁAvÀA - J®èªÀÇ «£Á±À - JA§ CªÉÊeÁÕ¤PÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß JµÀÄÖ ºÉaÑ£À ªÀÄlÖzÀ°è ¸ÁzsÀåªÉÇà CµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ªÁåªÀºÁjPÀªÁV §¼À¹PÉƼÀî®Ä DgÀA¨sÀªÁV zÀ±ÀPÀUÀ¼Éà PÀ¼É¢ªÉ. 1999 gÀ ªÉÄãÀ°è ¥Àæ¼ÀAiÀÄ DVAiÉÄà ©qÀÄvÀÛzÉ JA§ ºÀĹ £ÀÄrUÀ¼À£ÀÄß £ÀA© ¥ÁætvÁåUÀ ªÀiÁrzÀ gÉðAiÉÄ£ïì ¥ÀAUÀqÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀåjVAvÀ ªÀÄÆSÁðwªÀÄÆRðgÀÄ FUÀ ºÉƸÀzÁV £ÀªÀÄä £ÀqÀÄªÉ ºÀÄnÖ©nÖzÁÝgÉ! ¢£Á ¨É¼ÀUÉÎ, gÁwæ ªÀÄÆRðgÀ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ°è vËqÀÄPÀÄlÄÖvÀÛ¯Éà EzÁÝgÉ! ¥ÀwæPÉUÀ½UÀAvÀÆ EzÉÆAzÀÄ gÀÄaPÀgÀ SÁzÀå! »ªÀÄ¥ÀªÀðvÀUÀ¼À°è GvÁàvÀ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ HºÉUÉ ¸ÉÆ¥ÀÄà ºÁPÀzÀ C°è£À d£À ¤gÀĪÀÄä¼ÀgÁV, £ÉªÀÄä¢AiÀÄ ¤zÉÝ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÉ PÀ£ÁðlPÀzÀ PÉ®ªÀÅ n.«. ZÁ£É®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ ¥Àæw gÁwæ ¥Àæ¼ÀAiÀÄzÀ vÀÄjPÉ §j¹, ¤zÉÝAiÉÆÃr¸ÀĪÀ ¸ÀAPÀ®à ªÀiÁrzÀAwªÉ!

¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÀÄASÁ£ÀÄ¥ÀÄARªÁV ¥ÀgÀ-«gÉÆÃzsÀzÀ ºÉýPÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀlªÁUÀÄvÀÛ¯Éà EªÉ. ºÉÆÃgÁ±Á¹ÛçUÀ¼ÀÄ, ZËPÁ¨ÁgÀzÀ ¸ÀASÁå±Á¹ÛçUÀ¼ÀÄ, ¥ÀAZÁAUÀzÀ ¥ÀmÁ®A ¯Áå¥ïmÁ¥ï ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¢ªÀåzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¢£ÀPÉÆÌAzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÉ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß RAr¸ÀÄvÁÛ, EzÀ«ÄvÀÜA JA§ÄzÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹PÉÆqÀ®Ä ªÉÊeÁÕ¤PÀ aAvÀPÀgÀÄ, «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ, RUÉÆüÀdÕgÀÄ «ªÀgÀuÉ ¤ÃqÀ®Ä ¥ÀzÀUÀ½UÁV ºÀÄqÀÄPÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. ºÉÆêÀÄ-ºÀªÀ£À-¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀUÀ¼ÀAvÀºÀ ªÉÊ¢PÀ DZÀgÀuÉUÀ½UÀÆ, ¥ÁæxÀð£É, §°, PÉÆîUÀ¼ÀAvÀºÀ ¥ÁæzÉòPÀ ªÉÊ«zsÀåPÀÆÌ F ªÁå¢üAiÀÄ «¸ÀÛgÀuÉAiÀiÁVzÉ. ¥Àæ¼ÀAiÀÄ vÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀå«®èªÁzÀÝjAzÀ §zÀÄQ G½AiÀÄ®Ä ºÉƸÀ ªÀiÁUÀð ºÀÄqÀÄPÀĪÀ ªÀiÁUÁð£ÉéñÀPÀgÀ vÀAqÀUÀ¼Éà «vÀAqÀªÁzÀzÀ°è ªÀÄļÀÄVªÉ!

¥Àæ¼ÀAiÀÄ PÀÄjvÀAvÉ ºÀvÁÛgÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÆ d£ÀgÀ PÉʬÄAzÀ PÉÊUÉ §zÀ¯ÁUÀÄvÀÛ¯Éà EªÉ. E¢ÃUÀ vÁ£Éà ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÉ ¥ÀæªÉò¹gÀĪÀ, PÀ£ÁðlPÀ eÁÕ£À «eÁÕ£À ¸À«Äw ¥ÀæPÀn¹gÀĪÀ, ¥ÉÆæ. JZï. Dgï. gÁªÀÄPÀȵÀÚ gÁªï CªÀgÀ ¥Àæ¼ÀAiÀÄ-2012 ªÀÄvÀÄÛ ¸À¥ÀÛVj ¥ÀæPÁ±À£À ¥ÀæPÀn¹gÀĪÀ ²æÃPÁAvï «. §¯Áè¼ï CªÀgÀ 2012gÀ°è ¥Àæ¼ÀAiÀÄ ¸ÀA¨sÀªÀªÉÃ? ¨sÀÆ«Ä ¸ÀÄgÀQëvÀªÉÃ? PÀÈwUÀ¼ÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀתÁV ¥Àæ¼ÀAiÀÄzÀ «±ÉèõÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁVªÉ J£ÀߧºÀÄzÀÄ.

¥ÉÆæ. JZï. Dgï. gÁªÀÄPÀȵÀÚgÁAiÀÄgÀ PÀÈw ªÉÊeÁÕ¤PÀªÁzÀ ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß ¸ÁPÁëöåzsÁgÀUÀ¼À£ÀÄß «±ÉèõÀuÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄAr¹zÀgÉ ²æÃPÁAvï §¯Áè¼ÀgÀ PÀÈw, ¥ÀÄgÁt, EwºÁ¸À, LwºÀå, eÉÆåÃwµÀ »ÃUÉ J¯Áè ¸ÀgÀPÀ£ÀÆß vÀUÀ°¹PÉÆAqÀÄ ‘PÀÄzÀÄgÉVAvÀ ®¢Ý ©gÀĸÀÄ’ J¤¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁr, ¸ÀvÀåAiÀÄÄUÀªÉA§ M¼ÉîAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ §AzÀÄ©lÖgÉ eÉÆåÃw¶UÀ½UÉ, ¨sÀ«µÀåPÁgÀjUɯÁè PÉ®¸À«gÀÄvÁÛ? JA§ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß PÉý ªÀiÁAiÀÄ£ï PÁå¯ÉAqÀj£ÀAvÉ ¸ÀĪÀÄä£ÁV©qÀÄvÀÛzÉ!

F JgÀqÀÆ PÀÈwUÀ¼À°è £ÀªÀÄä £ÀA§ÄUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæ²ß¸ÀĪÀ, UÀnÖUÉƽ¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ CºÀÄzÀºÀÄzÉ£ÀÄߪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®ªÀÅ CA±ÀUÀ½ªÉ. ««zsÀ ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ DAiÀÄÄÝPÉÆArgÀĪÀ ªÀiÁ»w JµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ «±Áé¸ÁºÀð J£ÀÄߪÀ ¥Àæ±ÉßAiÀÄÆ ªÀÄÆqÀÄvÀÛzÉ. PÉêÀ® «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄAr¹, vÀQð¹, wêÀiÁð£ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä £ÀªÀÄUÉà ¸ÀÆa¸ÀĪÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃUÀ£Éà PÀtägÉAiÀiÁUÀÄvÀÛªÉ. ¤¢ðµÀÖ ¥ÀjºÁgÀzÀ ªÀiÁUÀð vÉÆÃj¸À®Ä ¤¢ðµÀÖvÉAiÉÄà ¥Àæ²ß¸À®àqÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð«gÀĪÀÅzÀjAzÀ CzÀÄ DUÀzÀ ªÀiÁvÀÄ. PÁ® JA§ÄzÀÄ ¸Á¥ÉÃPÀëªÁzÀzÀÄÝ. PÁ®zÀ C¼ÀvÉAiÀÄÆ ¸Á¥ÉÃPÀëªÉÃ. ªÀiÁ£ÀªÀPÀÄ®zÀ EwºÁ¸ÀªÉA§ÄzÀÄ PÁ®ZÀPÀæzÀ°è ªÀÄÆr§A¢gÀĪÀ PÉ®ªÀÅ ºÉeÉÓUÀÄgÀÄvÀÄUÀ¼ÀµÉÖÃ. CªÀgÀªÀgÀ ¨sÁªÀPÉÌ, CªÀgÀªÀjUÉ ¸ÀjzÉÆÃjzÀAvÉ, F ºÉeÉÓUÀÄgÀÄvÀÄUÀ¼À «±ÉèõÀuÉ £ÀqÉ¢zÉ, CµÉÖÃ!

ªÀiÁAiÀÄ£ï PÁå¯ÉAqÀgï JA§ CªÀÄÆvÀð PÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆvÀðgÀÆ¥ÀPÉÌ vÀAzÀÄ CzsÀð ±ÀvÀªÀiÁ£ÀªÀÇ PÀ¼É¢®è. wAUÀ½UÉ PÉêÀ® 20 ¢£ÀUÀ½zÀÝ F PÁå¯ÉAqÀgï, Qæ¸ÀÛ ±ÀPÉ ¥Àæw¥Á¢¹gÀĪÀ UÉæUÀjAiÀÄ£ï PÁå¯ÉAqÀgï ªÀÄvÀÄÛ ±Á°ªÁºÀ£À ±ÀPÉ, «PÀæªÀÄ ±ÀPÉ, »dj ±ÀPÉ, EvÁå¢ dUÀwÛ£ÁzÀåAvÀ EgÀĪÀ £ÀÆgÁgÀÄ PÁå¯ÉAqÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß MAzÉqÉ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ vÁ¼É £ÉÆÃrzÀgÉ ¸Á¥ÉÃPÀë PÁ®zÀ C¼ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß JµÀÄÖ ¸ÀªÀÄUÀæªÁV UÀ滸À®Ä ¸ÁzsÀå JA§ÄzÀÄ w½AiÀÄÄvÀÛzÉ. MAzÉÆAzÀgÀzÀÆÝ MAzÉÆAzÀÄ ¢PÀÄÌ! DAiÀiÁ PÁ®WÀlÖUÀ¼À°è, ¸ÀܽÃAiÀÄ C£ÀÄPÀÆ®vÉUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV gÀavÀªÁVgÀĪÀ F PÁ®UÀtPÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ºÉÆAzÁtÂPÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀgÀÆ CªÉ®èªÀÇ 2012, r¸ÉA§gï 21 JA§zÉà ¥Àæ¼ÀAiÀÄzÀ ¢£ÀªÉAzÀÄ PÀgÁgÀĪÁPÁÌV ¤zsÀðj¸ÀĪÀ°è RArvÁ AiÀıÀ¹éAiÀiÁUÀ¯ÁgÀªÀÅ!

fëUÀ¼À ±ÀjÃgÀzÀ°è ¥Àæw PÀëtªÀÇ PÉÆÃnUÀlÖ¯Éà fêÀPÉÆñÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁAiÀÄÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ¸ÀASÉåAiÀÄ ºÉƸÀ fêÀPÉÆñÀUÀ¼ÀÄ ºÀÄlÄÖvÀÛªÉ. PÀët PÀëtªÀÇ fêÀPÉÆñÀUÀ½UÉ ¥Àæ¼ÀAiÀĪÉÃ! ¥Àæ¼ÀAiÀÄ¢AzÀ¯Éà ºÉƸÀ ºÀÄlÄÖ, ¨É¼ÀªÀtÂUÉ! ºÀ¼ÉAiÀÄ aAvÀ£ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÉƸÀ aAvÀ£ÉUÀ¼À ¯ÉÃ¥À. ºÀ¼É ¨ÉÃgÀÄ ºÉƸÀ aUÀÄgÀÄ PÀÆrgÀ®Ä ªÀÄgÀ¸ÉƧUÀÄ. ºÉƸÀ vÀvÀézÉÆqÀ£É «eÁÕ£À PÀ¯É ªÉÄüÀ«¹zÀgÉ fêÀ£À ¸ÁxÀðPÀªÁUÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄߪÀ PÀUÀÎzÀ £ÀÄrAiÉÄà zÁj¢Ã¥À.

dUÀvÀÄÛ ºÉƸÀ «eÁÕ£ÀzÀ ºÉƹۮ°èzÉ. ¥ÀæUÀwAiÀÄ ºÁ¢AiÀÄ ¥ÀAiÀÄt ¸ÀÄ¢ÃWÀðªÁzÀgÀÆ D£ÀAzÀzÁAiÀÄPÀªÁzÀzÀÄÝ. C£ÀUÀvÀåªÁzÀ, fêÀ «gÉÆâü, «£Á±ÀzÀ aAvÉUÀ½AzÀ «ZÀ°vÀgÁUÀzÉ, §gÀĪÀ PÀpt ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄj¸ÀĪÀ ¹zÀÞvÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, «eÁÕ£ÀzÀ ¨sÀzÀæ §Ä£Á¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£ÀªÀvÉAiÀÄ PÀlÖqÀ PÀlÄÖªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ¸ÁUÀ¨ÉÃPÁVzÉ. CzÀPÉÌAzÉà ºÀ®ªÀÅ ¥ÁædÕgÀÄ zÀÄrAiÀÄÄvÀÛ®Æ EzÁÝgÉ. ¸ÀĪÀÄä¤gÀ¯ÁzÀgÉ EgÀÄªÉ ©lÄÖPÉÆAqÀªÀgÀAvÉ ¸ÀªÀÄƺÀ ¸À¤ßUÉƼÀUÁV ºÀĬįɩâ¸ÀĪÀ zsÀÆvÀðgÀ ºÀÄ£ÁßgÀUÀ½UÉ §°AiÀiÁUÀzÉ, AiÀÄvÁxÀð K£ÉAzÀÄ UÀ滹, zÀÈqsÀªÀÄ£À¹ì¤AzÀ £ÀªÀÄä zÉÊ£ÀA¢£À ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è, ¥ÀæUÀw¥ÀgÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À°è vÉÆqÀV, zɪÀé£À PÁSÁð£ÉAiÀiÁUÀ§ºÀÄzÁzÀ SÁ°vÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß M¼ÉîAiÀÄ «ZÁgÀUÀ½AzÀ vÀÄA©, QæAiÀiÁ²Ã® ZÉÃvÀ£ÀªÀ£ÁßV¹zÀgÉ AiÀiÁªÀ ¥Àæ¼ÀAiÀĪÀÇ ¨Á¢ü¸ÀzÀÄ. ¸ÀĪÀÄä£Éà ºÀĬįɩâ¸ÀĪÀ ¥Àæ¼ÀAiÀÄzÀ PÀ°UÉ PÀ°AiÀÄÄUÀ «¥ÀjÃvÀgÁV ªÀiÁzsÀªÀgÉà DUÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð EzÀÄ.

¥Àæ¼ÀAiÀĪÉA§ AiÀÄPÀB²Ñvï ¸ÀA±ÀAiÀÄ QÃlªÀ£ÀÄß ¤ªÁj¸À®Ä CzsÀåAiÀÄ£ÀªÉA§ ¢ªËåµÀ¢üAiÉÄà ¨ÉÃPÀÄ. «±Àé gÀºÀ¸ÀåzÀ QðPÉÊ ºÀÄqÀÄPÀÄwÛgÀĪÀ F ºÉÆwÛ£À°è E®èzÀÝ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ aAw¸ÀzÉ, £ÁªÉà ºÀÄqÀÄQ, ¸À馅 QæAiÉÄ CxÀðPÀAqÀÄPÉƼÀî®Ä £ÉgÀªÁUÀĪÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀ ¸Á»vÀå, «±ÉèõÀuÉUÀ¼À£ÀÄß CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÉÆÃt, C®èªÉÃ?


¨ÉÃzÉæ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ

¨ÉÃzÉæ ¥ÀæwµÁ×£À - C£Ë¥ÀZÁjPÀ ²PÀët, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀA¸ÉÜ, nÃZÀgïì PÁ®¤, avÀæzÀÄUÀð

«¼Á¸À: PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤ªÁðºÀPÀgÀÄ, DPÁ±ÀªÁt PÉÃAzÀæ, avÀæzÀÄUÀð - ¥sÉÆÃ: 9448589089

1 comment:

rbgholagundi said...

this is very usefull article. i like this very much. the narration and linkage of two books related to doomsday.